Privacyverklaring

Olijf Voedingsadvies, gevestigd op Lindelaar 2, 3984 AK Odijk, inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30250523, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Olijf Voedingsadvies
Lindelaar 2
3984 AK Odijk
info@olijfvoedingsadvies.nl
030-8506335

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Olijf Voedingsadvies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Olijf Voedingsadvies, en/of omdat u deze zelf aan Olijf Voedingsadvies verstrekt. Olijf Voedingsadvies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bankrekeningnummer
– Informatie die u, in belang van het voedingsadvies, over uzelf verstrekt bij het contactformulier, de intake en consulten, waaronder informatie over uw gezondheid en ziektekostenpolisnummer.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@olijfvoedingsadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Olijf Voedingsadvies gaat uit van uw toestemming bij het invullen van het intakeformulier voor begeleiding van uw kind. U vult dit samen met uw kind in en plaatst uw handtekening daarbij.

Waarom Olijf Voedingsadvies gegevens nodig heeft

Olijf Voedingsadvies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Olijf Voedingsadvies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten opdracht over voedingsadvies. Denk hierbij aan de betalingen en de declaratie bij uw zorgverzekering.

Indien u toestemming heeft gegeven staat u op de nieuwsbriefmailing-lijst. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Deze mailing wordt uitgevoerd door MailChimp. Bij afmelden worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Olijf Voedingsadvies analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Olijf Voedingsadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Olijf Voedingsadvies neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen over profilering, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Olijf Voedingsadvies) tussen zit. Olijf Voedingsadvies gebruikt dergelijke computerprogramma’s of -systemen niet.

Hoe lang Olijf Voedingsadvies gegevens bewaart

Olijf Voedingsadvies gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanwege zakelijke verplichtingen (zoals de belastingdienst) worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Olijf Voedingsadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Olijf Voedingsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek, cookies

Olijf Voedingsadvies gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Olijf Voedingsadvies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Alhoewel dat wettelijk niet verplicht is voor dit soort cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Ook op de site van de Consumentenbond kun je een handig stappenplan vinden.

Google Analytics

Olijf Voedingsadvies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Olijf Voedingsadvies heeft uw IP-adres anoniem gemaakt. U kunt daardoor niet persoonlijk herleid worden door Google Analytics. Google gebruikt deze anonieme informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Olijf Voedingsadvies te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Olijf Voedingsadvies heeft hier geen invloed op. Olijf Voedingsadvies heeft Google geen toestemming gegeven om via Olijf Voedingsadvies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Als u wilt, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voor uw computer uitzetten: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

YouTube

Bovenstaande geldt ook voor YouTube. Wanneer u filmpjes op de website van Olijf Voedingsadvies bekijkt, is uw IP-adres anoniem gemaakt Hierdoor kan YouTube u niet traceren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@olijfvoedingsadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Olijf Voedingsadvies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Olijf Voedingsadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen

Olijf Voedingsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Olijf Voedingsadvies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Olijf Voedingsadvies op via info@olijfvoedingsadvies.nl.